Ktože nám má zapnutý Out of Office v Exchange

Vštkých užívateľov si vylistujeme cez:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxAutoReplyConfiguration | Where-Object { $_.AutoReplyState -ne "Disabled" } | Select Identity, StartTime, EndTime, AutoReplyState

Konkrétneho užívateľa skontrolujeme cez:

Get-MailboxAutoReplyConfiguration -Identity user@domain.com | Select Identity, StartTime, EndTime, AutoReplyState

Primapovanie odpojeného mailbox-u v Exchange

Keď nie je viditeľný cez ECP GUI – Recipients – Mailboxes – … – Connect a mailbox

Cez Exchange powerShell nájdeme v ktorej databáze máme odpojenú schránku, resp. užívateľa, ktorého schránku hľadáme. DB00 nahradíme našimi mailovými databázami.

Get-MailboxStatistics -Database "DB00" > C:\Install\DB00.txt

Keď užívateľa nájdeme, dajme tomu, že bol v DB05 potom príkazom

Get-MailboxDatabase -Identity "DB05"  | Get-MailboxStatistics | Where { $_.Displayname -eq "DisplayName užívateľa ktoré zistíme z txt vyššie" } | Connect-Mailbox -User "Identifikátor užívateľa, ktorému chceme pripojiť mailbox"

Chvíľu počkáme, dáme príslušný refresh v AcriveDirectory a ECP a mali by sme vidieť ako nám vznikol nový Exchange užívateľ, resp. ako sa primapoval mailbox tam kde bolo treba.

Windows Live Mail nechce zobraziť telo mailu

Windows Live Mail je pomerne stará aplikácia, ktorej vývoj bol ukončený v roku 2014 tuším, ale ukázalo sa že existuje množstvo ľudí, ktorý v nej majú namapované mailové účty, zvykli si na ňu a radi by ju ešte používali.

Po pridaní nového účtu do Windows Live Mail sa mi stalo, že hlavičky mailov sa načítali bez problémov, ale pri zobrazení tela mailu vypísalo chybu “Windows Live Mail has encountered a problem while displaying this message.  Check your computer for low memory or low disk space and try again.”

Samozrejme očividná hlúposť. Opraviť to je možné zatvorením aplikácie, a doplnením týchto troch záznamov do registrov:

RecreateFolderIndex

RecreateStreamIndex

RecreateUIDLIndex


Dword 1HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows Live Mail

Nastavenie oprávnení na mailovú schránku v Exchange cez powershell

Začneme tým, že si vylistujeme zoznam oprávnení na schránke

Get-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa

Výpis tých, ktoré nemajú práva zdedené:

Get-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa | Where-Object IsInherited -eq $False

Pridáme práva (automapping dovoľuje len FullAccess)

Add-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa ktorému pridávame -User Identita užívateľa ktorého pridávame -AccessRights ReadPermission -Automapping $False/True

Zmazanie oprávnení spravíme cez príkaz

Remove-MailboxPermission -Identity Identita užívateľa ktorému odoberáme -User Identita užívateľa ktorého odoberáme -AccessRights ReadPermission -Confirm:$False

Role AccessRights môžu byť ChangeOwner, ChangePermission, DeleteItem, ExternalAccount, FullAccess, ReadPermission.

Ak potrebujeme pridať oprávnenia len na konkrétny adresár spravíme cez príkaz

Add-MailboxFolderPermission -Identity Identita užívateľa ktorému pridávame:\Inbox -User Identita užívateľa ktorého pridávame -AccessRights Author/Contributor/Editor/None/NonEditingAuthor/Owner/PublishingEditor/PublishingAuthor/
Reviewer

List adresárov, teda to čo napíšeme za : \ spravíme cez

Get-MailboxFolderStatistics  -Identity Identita užívateľa | Select Name,FolderPath

Nastavenie oprávnení na kalendár v Exchange cez powershell

Začneme tým, že si vylistujeme zoznam adresárov konkrétnej mailovej schránky (pekne aj s veľkosťami)

Get-MailboxFolderStatistics  -Identity Identita užívateľa | Select Name,FolderPath,FolderSize,FolderAndSubfolderSize

Následne si pozrieme aké oprávnenia sú nastavené na kalendár (v našom prípade sa volá Kalendár – viď list vyššie)

Get-MailboxFolderPermission Identita užívateľa:\Kalendár

Nastavenie oprávnení na adresár spravíme cez príkaz

Set-MailboxFolderPermission -Identity Identita užívateľa:\Kalendár -User IdentitaKomuPridávamePráva -AccessRights Rola -SendNotificationToUser $false/true

Role môžu byť Author, Contributor, Editor, None, NonEditingAuthor, Owner, PublishingEditor, PublishingAuthor, Reviewer, AvailabilityOnly, LimitedDetails

Audit mailovej schránky na Exchange

Audit mailovej schránky sa zapína cez powershell príkazom:

Set-Mailbox užívateľ -AuditEnabled $true

Zoznam aktuálneho stavu zapnutia auditu:

Get-Mailbox užívateľ | Format-List Name,AuditEnabled

Skript pre zapnutie na všetkých schránkach:

$UserMailboxes = Get-mailbox -Filter "RecipientTypeDetails -eq 'UserMailbox'"
$UserMailboxes | ForEach {Set-Mailbox $_.Identity -AuditEnabled $true}

Reporty sú dostupné v Exchange Admin Center \ Compliance Management \ Auditing.

Report “Run a non-owner mailbox access report”:

Ak niekto pristúpi k schránke, ktorej nie je vlastníkom, informácia o udalosti je uložená v skrytom priečinku danej schránky. Štandardne sa táto informácia ukladá 90 dní.

Zmazanie užívateľského kalendára z Outlooku

Situácia, že si užívateľ vytvorí vlastný kalendár v Outlooku nie je ničím ojedinelá. Keď sa potom rozhodne takýto kalendár zmazať, väčšinou to spraví jednoduchým stlačením pravého tlačidla a “Odstrániť kalendár”.

Je tu jedna malá nepríjemnosť. Ak sa zobrazovali notifikácie, neviem či je to bugom, alebo konkrétnou verziou Outlooku, alebo je to štandard, zobrazovali sa notifikácie aj už zmazaného kalendára.

Je to zrejme z toho dôvodu, že kalendár sme zmazali iba z tohto zobrazenia, ale kalendár je stále aktívny, čo zistíme napr. cez powershell.

Get-MailboxFolderStatistics -Identity identita užívateľa | ft name, folderpath, foldertype, identity

Definitívne ho zmažeme navštívením “Priečinkov” v Outlook-u:

A zmazaním odtiaľ: