Dávkové vytvorenie adresárov cez príkaz md

kedysi bežne používaná, dnes dávno zabudnutá vedomosť.

Ak potrebujeme vytvoriť väčší počet adresárov, rýchlejšie ako klikať cez Windows Explorer je použiť elementárny príkaz md.exe cez príkazový riadok. zoznam adresárov potom napíšeme za príkaz bez medzier:-p

md folder1 folder2 folder3 ...

Inštalácia Nástrojov na správu systému Windows na Windows 10

Alebo ako dostať na Windows 10 partiu známych utilitiek na správu domény atď.

Najjednoduchšia možnosť je využiť powershell a príkaz
Get-WindowsCapability -Name RSAT* -Online | Add-WindowsCapability -Online 

Hodnú chvíľu to bude robiť. Ak by vypísalo chybu WindowsCapability : Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x800f0954 

bude potrebné v gpedit.msc/GPO zmeniť

Computer Configuration\Administrative Templates\System
\Specify settings for optional component installation and component repair

"Enabled" - "Download repair content and optional features directly from Windows Update instead of Windows Server Update Service (WSUS)"

Ak chybu Add-WindowsCapability failed. Error code = 0x8024500c

zmeniť zase v registroch

HKLM/Software/Policies/Microsoft/Windows/WindowsUpdate/AU/

UseWUServer z 1 na 0.

a reštartovať službu Windows Updates.

Windows Sandbox – testovacie prostredie

Windows ponúka peknú funkciu na otestovanie škodlivých aplikácií resp. softvéru. Jedná sa o izolované prostredie zvané Windows Sandbox, kde môžete skúsiť spustiť program, ktorý nepoznáte a skontrolovať čo vlastne robí.

prvou podmienkou je aby bolo na CPU povolená virtualizácia. Zistíte to napr. cez správcu úloh – Výkon – Procesor – Virtualizácia

Následne cez pridať odobrať programy – Súčasti systému Windows – nájdeme Sandbox a nainštalujeme. Bude potrebný reštart.

Po reštarte nám v štarte pribudne nová “aplikácia” Windows Sandbox:

Jedná sa o izolovaný virtuálny stroj. Súbory doňho nakopírujeme pomocou ctrl+c a ctrl+v (drag and drop nefunguje).

Premenovanie užívateľského adresára pri premenovaní účtu

Po premenovaní účtu ostane vo Windowse, by design, cesta, resp. názov adresára s užívateľskými dátami pôvodná. Teda premenujete účet z User1 na User2, ale cesta k účtu User2 ostane C:\Users\User1.

Ak to chceme zmeniť, skúsime takto:

  • Odhlásime sa ako User s ktorým chceme pracovať.
  • Prihlásime sa ako iný admin a premenujeme príslušný adresár (v tomto prípade C:\Users\User1 na C:\Users\User2)
  • otvoríme regedit.exe a v ceste Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ nájdeme príslušný profil pod jeho SID (tj. preklikáme a nájdeme prvok, ktorý nám to pomôže identifikovať, ktorý je ktorý, napr. ProfileImagePath; alebo cez cmd zadáme príkaz whoami /user)
  • Zmeníme cestu v položke ProfileImagePath

Vygenerovanie testovacích súborov cez fsutil

Fsutil je silná utilitka, vstavaná vo všetkých Windows-och na prácu so súbormi a diskami.

Testovací súbor si cez ňu vygenerujeme príkazom

fsutil file createnew filename filesize

Ak súborov chceme viac, hodíme to cez cmd.exe do slučky

For /L %i in (1,1,10) do fsutil file createnew test%i.tmp 1024 

Dobre, ešte si trochu rozkódujme ten príkaz. Test%i.tmp znamená, že vytvoríme súbory s názvom testX.tmp, kde X bude číslo podľa logiky čísel zátvorke. Prvá jednotka v zátvorke, znamená, že začíname od jednotky. Druhá jednotka znamená, že krokovanie bude po 1 a tretia 10 znamená, že skončíme pri čísle desať. Teda tak ako je to napísané sa vytvorí 10 súborov s názvom test1-10.tmp a veľkosťou 1kb (to je tých 1024 na konci).